Радостін для собак і цуценят кормова добавка у формі таблеток. Унікальна формула з натуральними пребіотиками в складі Купити в Москві і регіонах.ËÈËÓ: Chikko åñëè åãî íå íàéäåøü, òî ïðîñòî ïîèùè ðóáåö ñóøåíûé è ïåðåìîëè åãî â êîôåìîëêå èëè â êîìáàéíå, òîëüêî òàê íå äàâàé, èìåííî ïîðîøêîì è ÷ óòîê äëÿ çàïàõàóäà ÷ èâñå áóäåò

Bahia1: Ïî ÷ åìó ýòî îí ñ îòâðàòèòåëüíûì çàïàõîì ?! À ìíå íðàâèòñÿÎò ñåáÿ åùå ïîðåêîìåíäóþ ëþáèìûå ìíîþ äîáàâêè Canina, à òî ÷ íåå Enzym Hefe Êîðìîâàÿ äîáàâêà Enzym Hefe âîçáóæäàåò àïïåòèò, ñïîñîáñòâóåò ïèùåâàðåíèþ, ïîääåðæèâàåò íåðâíóþ äåÿòåëüíîñòü, èìååò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå íà øåðñòíûé ïîêðîâ è êîíäèöèþ (ñïîñîáñòâóåò íàðàùèâàíèþ ìûøå ÷ íîé ìàññû). Äðîææè - âàæíûé ýëåìåíò ýòîé äîáàâêè, îíà áóäåò îõîòíî ïîåäàòüñÿ Âàøåé ñîáàêîé.

Ïòè ÷ êà: ËÈËÓ Ñàìîå ëó ÷ øåå ñðåäñòâî äëÿ ïîâûøåíèÿ àïïåòèòà- ýòî âòîðàÿ, òðåòüÿ, ÷ åòâåðòàÿ è òàê äàëåå ñîáàêà. Âñå óïëåòàåòñÿ çà 6 ñåêóíä ïîêà ñîñåä ïî ìèñêå íå ñúå. Ïîêà áûëà îäíà Âèòàìèíêà, áûëà ïðîáëåìà åå íàêîðìèòü. Ïðèõîäèëîñü çâàòü êîøêó Àçèçó, ÷ òîá Âèòàìèíêà ïîáîÿëàñü è ñúåëà. Ñ ​​ïîÿâëåíèåì Ñàìñîíà äåëî ñòàëî ëó ÷ øå íà ìíîãî, íó à ñ ïîäðàñòàþùèìè äåòüìè âîîáùå ïðîáëåìû íåò. Àïïåòèò ó âñåõ îòìåííûé.

Airinni: Ïòè ÷ êàïèøåò: Ñàìîå ëó ÷ øåå ñðåäñòâî äëÿ ïîâûøåíèÿ àïïåòèòà- ýòî âòîðàÿ, òðåòüÿ, ÷ åòâåðòàÿ è òàê äàëåå ñîáàêà. Âñå óïëåòàåòñÿ çà 6 ñåêóíä ïîêà ñîñåä ïî ìèñêå íå ñúå. Ïîêà áûëà îäíà Âèòàìèíêà, áûëà ïðîáëåìà åå íàêîðìèòü. Ïðèõîäèëîñü çâàòü êîøêó Àçèçó, ÷ òîá Âèòàìèíêà ïîáîÿëàñü è ñúåëà. Ñ ​​ïîÿâëåíèåì Ñàìñîíà äåëî ñòàëî ëó ÷ øå íà ìíîãî, íó à ñ ïîäðàñòàþùèìè äåòüìè âîîáùå ïðîáëåìû íåò. Àïïåòèò ó âñåõ îòìåííûé.

Àëåíà: Ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà ýòîò ðóáåö TITBITîâñêèé (èëè åãî àíàëîãè) â ñóõîé êîðì (hill's äëÿ ùåíêîâ) äîáàâëÿòüìîæíî èëè íåò. òî ìû ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ïîéìåøü òî åäèì òî íåò ..

Àëåíà: Äîáðûé âå ÷ åð, ó ìåíÿ ñíîâà âîïðîñ ïðî ðóáåö TITBITîâñêèé, ìû è ñ íèì ïëîõî êóøàåììîæåò ÿ ìàëî ñûïëþíà ïîðöèþ 1,5 ñòîëîâîé ëîæêè ùåïîòêó ýòîãî ðóáöà ò. . íà íåì íèãäå íå íàïèñàíî ñêîëüêî íóæíî ñûïàòü ïîýòîìó áîþñü ïåðåáîðùèòü ñ äîáàâêàìè. îîáùå íà âñåé îñòàëüíîé ïðîäóêöèè TITBITîâñêîé íàïèñàíî ÷ òî íå áîëåå 10% îò äíåâíîãî ðàöèîíà.

  • Унікальна формула з натуральними пребіотиками в складі.
  • Універсальний вплив з лікувальним і тривалим профілактіче- ським ефектом.
  • Містить рідкісні природні інгредієнти, які сприяють виведенню з організму токсинів і шлаків.
  • Охоплює широкий набір рецептур для тварин будь-якого віку і фізіологічного стану.

Переваги: ​​

Вітамінно-мінеральний комплекс «Радостін» для собак і кішок - це комбінований препарат, в якому вітаміни, макро- і мікроелементи знаходяться в збалансованому, фізіологічно обгрунтованому співвідношенні, забезпечуючи таким чином його максимальну ефективність.

1. Для дорослих собак Для нормалізації обміну речовин, вітамінно-мінеральної недостатності у дорослих собак, підвищення стійкості до різних захворювань і стресів, підтримки і відновлення репродуктивної функції, поліпшення стану шкіри і волосяного покриву.

2. Для цуценят у віці від 21 дня до 18 місяців При порушеннях обміну речовин, гіповітамінозах, мінеральної недостатності, а також розвиваються на їх фоні захворюваннях, для підвищення резистентності організму, оптимізації росту і розвитку цуценят, повноцінного формування кісткової тканини і зубів, зміцнення мускулатури і сухожиль, поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту і підвищення апетиту.

3. Для собак старше 6 років При порушеннях обміну речовин, вітамінно-мінеральної недостатності, а також розвиваються на їх фоні захворювань, для зміцнення опорно-рухового апарату, підтримки рухливості суглобів, стабілізації роботи шлунково-кишкового тракту, поліпшення стану шкіри і волосяного покриву, профілактики цукрового діабету.

Протипоказання і побічні явища

Вітамінно-мінеральний комплекс «Радостін» дають собакам і кішкам щодня, протягом 14-30 днів, з невеликою кількістю корму, в дозі:

Міртазапін як стимулятор апетиту і протиблювотний засіб у кішок з хронічною нирковою недостатністю.

Міртазапін є ефективним стимулятором апетиту і протиблювотну препаратом для кішок з хронічною нирковою недостатністю і може бути корисним доповненням до харчової підтримки в цих випадках.

Ми використовуємо печиво
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід на нашому веб-сайті. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашим використанням файлів cookie.
Дозволити файли cookie