Чи можна давати одночасно сухий корм і вітаміниФорма випуску, склад і упаковка

Таблетки від світло-сірого до темно-сірого кольору з вкрапленнями, двоопуклі, з рискою з одного боку, зі своєрідним запахом; середньою масою 0.4 г діаметром 9.9-10.2 мм (для собак і кішок) і 2.1 г діаметром 19.8-23 мм (для великих порід собак).

Допустимі відхилення вмісту компонентів від передбачених за рецептурою повинні бути: для мікроелементів - не більше 10%, для вітамінів - не більше 15%. Вміст шкідливих домішок не перевищує гранично допустимих норм, що діють в РФ.

Розфасовані по 80, 140, 260, 780 і ​​1430 шт. в полімерні банки відповідної місткості з нагвинчуються кришками.

Кожну упаковку маркують російською мовою з зазначенням: найменування організації-виробника, її адреси і товарного знака, найменування, призначення і способу застосування добавки, складу і гарантованих показників, терміну та умов зберігання, номера партії, маси таблетки , кількості таблеток в упаковці, дати виготовлення, відомостей про сертифікацію, написи "Для тварин" і постачають інструкцією із застосування.

Фармакологічні (біологічні) властивості і ефекти

Інтернет-магазин «Pet Team» має в своєму розпорядженні широким асортиментом вітамінів і різноманітних харчових добавок для собак.

  • любить своїх вихованців;
  • прагне економити гроші і час;
  • воліє купувати якісні товари від надійних постачальників. <

Наш сучасний магазин крім гнучкої цінової політики пропонує клієнтам швидку кур'єрську доставку в Москві (в межах Московського малого кільця), відправлення замовлень в регіони і можливість їх оплати готівкою і банківськими картами.

8â1 Ýêñåëü Ïèâíûå äðîææè - ýòî äîáàâêà, ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ äëÿ ïèòàíèÿ êîæè è øåðñòè Âàøåé ñîáàêè. Ñîäåðæèò ïèâíûå äðîææè, áîãàòûå âèòàìèíàìè ãðóïïû Â, ÷ åñíîê, âèòàìèíû (òàêèå êàê, íàïðèìåð, áèîòèí) è ìèêðîýëåìåíòû (íàïðèìåð, ìåäü, öèíê). Â êîìáèíàöèè ñ öåííûì ðûáüèì æèðîì, èñòî ÷ íèêîì æèðíûõ êèñëîò îìåãà-3, ýòà äîáàâêà èäåàëüíî îáåñïå ÷ èâàåò çäîðîâóþ êîæó è øåðñòü.

«Brewers Yeast» ñòèìóëèðóþùå äåéñòâóåò íà îáùåå ñîñòîÿíèå ñîáàêè è óñèëèâàåò íàïðÿæåíèå èììóííîé ñèñòåìû. Ïðåïàðàò ðåêîìåíäîâàí ùåíêàì, ñîáàêàì, êîòÿòàì è êîøêàì ïðè ïîäãîòîâêå æèâîòíûõ ê âàêöèíàöèè, à òàêæå ïîñëå íåå; äëÿ áûñòðîãî ñíÿòèÿ ïîñòñòðåññîâîãî ñèíäðîìà (ïîñëå âûñòàâîê, ñîðåâíîâàíèé è ò. ï.), êîãäà íàáëþäàåòñÿ îñëàáëåíèå èììóíèòåòà.

Ïèâíûå äðîææè ñòèìóëèðóþò ïðîöåññû êðîâåòâîðåíèÿ â îðãàíèçìå è ñïîñîáñòâóþò áîëåå áûñòðîìó çàæèâëåíèþ ðàí. Îíè íåîáõîäèìû êîøêàì è ñóêàì âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, êîðìëåíèÿ ùåíêîâ è â ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ.

Ñ ëå ÷ åáíîé öåëüþ ïèâíûå äðîææè ðåêîìåíäîâàíû ïðè çóäÿùèõ äåðìàòîçàõ, õðîíè ÷ åñêèõ ýêçåìàõ, ïèîäåðìèÿõ, íåéðîäåðìàòèòàõ, à òàê æå êåðàòèòàõ, êîíüþêòèâèòàõ, àíåìèÿõ, ïðè ðàçëè ÷ íûõ íàðóøåíèÿõ ôóíêöèè ïå ÷ åíè.

Ñîñòàâ: ïèâíûå äðîææè, ñòåàðèíîâàÿ êèñëîòà, ãëèöåðèí, ÷ åñíîê, ñàôëîðîâîå ìàñëî, äèîêñèä êðåìíèÿ, æèð òóíöà.

Ми використовуємо печиво
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити вам найкращий досвід на нашому веб-сайті. Використовуючи веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашим використанням файлів cookie.
Дозволити файли cookie